Условия за ползване

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт (уебсайта), са собственост на "Радио ФМ Плюс" ЕАД и/или неговите партньори и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от уебсайта да бъдат използвани в обема и вида, предоставени на съответния раздел на уебсайта, при условие, че това не причинява вреди за "Радио ФМ Плюс" ЕАД и/или неговите партньори и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на "Радио ФМ Плюс" ЕАД и посочване на линк към уебсайта на "Радио ФМ Плюс" ЕАД и/или неговите партньори, на който е публикуван целия материал и от който текстовете са копирани.

Начинът на отваряне на линка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на "Радио ФМ Плюс" ЕАД и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на "Радио ФМ Плюс" ЕАД и/или неговите партньори интерфейс. Информацията не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни продукти. "Радио ФМ Плюс" ЕАД и/или неговите партньори си запазват правото да преустановят подаването на информация по всяко време, без да дължат предварително уведомление.

Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично писменно съгласие на "Радио ФМ Плюс" ЕАД и/или неговите партньори за съответния вид използване.

"Радио ФМ Плюс" ЕАД поддържа актуална информацията на уебсайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. "Радио ФМ Плюс" АД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт. Цялата информация на уебсайта се представя в съответствие с действащото законодателство, без гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

"Радио ФМ Плюс" ЕАД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията. Предоставената от Вас лична информация (ако се изисква такава) няма да се предоставя на трети лица, освен ако не бъде изискана от държавни или упълномощени органи/лица. Услугата, която Ви предоставяме е безплатна. "Радио ФМ Плюс" ЕАД има право да поставя на страниците на уебсайта реклами. В някои случаи, ако Вие натиснете някои от рекламните банери, може да се активизира cookie от рекламодателя. "Радио ФМ Плюс" ЕАД не контролира тези cookies.

"Радио ФМ Плюс" ЕАД може да изпраща cookies и проследяващи файлове.

"Радио ФМ Плюс" ЕАД не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Екипът на "Радио ФМ Плюс" ЕАД не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

Тези условия могат да се променят по всяко време от собствениците на уебсайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в уебсайта.

Приложимо право е българското. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд на Българската търговско - промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. Всеки потребител на уебсайта е длъжен да спазва общите условия за използване на услугите, предоставяни от "Радио ФМ Плюс" ЕАД.

"Радио ФМ Плюс" ЕАД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този уебсайт.

С достъпа си до този уебсайт и информацията в него, Вие приемате, че сте се запознали и сте приели условията.