Общи правила за участие в игрите на Радио FM+

 
Правилата са актуални за всички игри, провеждани в ефира на радиото, освен ако не е било посочено друго в конкретните условия на всяка игра.
 
Във всички игри на Радио FM+ (наричано за краткост “организатор“) можете да участвате с не повече от една регистрация дневно.
 
За всички получени награди с пазарна стойност над 100 лв., спечелилите имат задължение въз основа на чл.8 ал.6 т.2 от ЗДДФЛ да декларират придобития облагаем доход с годишна данъчна декларацияпо чл.50 ЗДДФЛ в срок до 30.04. на следващата година. Във връзка с чл.73 от ЗДДФЛ, организаторът подава информация до НАП за изплатените награди, представляващи облагаеми доходи на физическите лица. При поискване от страна на печелившите организаторът издава служебна бележка. Печелившите трябва да предоставят: три имена, ЕГН, постоянен адрес.
 
Всеки слушател, с участието си в игрите, се съгласява да посочи своите имена, телефонен номер за връзка и населено място. Регистрации, неотговарящи на тези критерии, се приемат за непълни и не участват в разпределението на наградите и в отчитането на гласове в анкети и класации.
 
Във всяка игра се допуска участието на един телефонен номер, който служи като идентификация за конкретен участник. Второ име, регистрирано със същия номер, се отстранява от играта и няма право да получи награда, дори да е било изтеглено по време на жребия.
 
В игри, свързани със законови възрастови ограничения, не се допускат за участие лица, ненавършили определената възраст. Участници, които не са посочили нужните данни, не участват в разпределението на наградите. В никоя от игрите не се допуска замяна на наградата за паричната й равностойност. Получаването на награди става само срещу документ за самоличност и до 30 календари дни след изтеглянето й. Непотърсените в рамките на този срок награди се анулират. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.
 
Награди, които са обвързани с краен срок или трайност (малотрайни хранителни стоки, билети за концерти и събития и т.н.), се получават в адекватен на трайността им срок по преценка на организатора. Ако в неговите рамки участникът не потърси наградата си, губи правото да я получи. По индивидуална преценка и възможност на организатора непотърсените награди могат да бъдат разиграни в допълнителен, извънреден жребий. 
 
Наградите за слушателите извън София се изпращат в рамките на 15 работни дни от датата на изтеглянето им. Ако след този период печелившите извън София, както и спечелилите в рамките на столицата, не са получили наградата си или обаждане от Радио FМ+, са длъжни сами да проверят причината за забавянето на телефон 02 / 976 56 56 или имейл pr@freshradiogroup.bg. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни.
 
Във всяка от игрите на Радио FM+ един участник има право само на една награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш в една и съща игра, губи правото да получи втората награда. В една игра участникът може да получи две награди, само ако в играта се разиграва и голяма награда.
 
Имената на наградените се съобщават в ефир и се оповестяват на fmplus.net или на facebook.com/fmplus.net. Радио FM+ си запазва правото да допълва и/или променя официалните правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на fmplus.net.
 
В промоциите и игрите на Радио FM+ нямат право да участват служителите на Фреш Радио Груп ЕООД, както и членовете на техните семейства. Екипът на Радио FM+ не носи отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение и не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в промоциите и игрите.
 
Организаторът на промоцията и игрите поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците, единствено по повод и във връзка с промоцията и/или играта. С регистрирането на участието си в промоцията ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни и образът му да бъдат използвани за цели, свързани с промоцията. До 90 календарни дни след приключване на промоцията и свързаните с нея дейности базата данни за всички участници ще бъде изтрита.
 
Радио FM+ има неотменимо право да прекрати промоцията и/или играта по всяко време, обявявайки това на сайта на радиото fmplus.net, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.
 
Всеки потенциален спор между организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
 
Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от участниците и печелившите, изцяло или отчасти по начин, който считат за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от тяхна страна и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.
 
Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период 90 календарни дни след края й. Участниците в Промоцията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с промоцията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.