Общи правила за участие в игрите на Радио FM+

 
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРИ, ПРОМОЦИИ И КАМПАНИИ НА "ФРЕШ РАДИО ГРУП" ЕООД - ОРГАНИЗАТОР РАДИО FM+
 
Правилата са актуални за всички игри, провеждани в ефира на Радиото, освен ако не е било посочено друго в конкретните условия на всяка игра, промоция или кампания, наричани по-долу за краткост ИГРИТЕ.
 
Във всички игри в ефира на Радиото могат да участват само всички физически лица, навършили 18 години към датата на участие, живеещи на територията на Република България.
 
Във всички игри на Радиото можете да участвате с не повече от една регистрация дневно.
 
Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя Официалните правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след публикуването им на уебсайта на Радиото fmplus.net.
 
Участниците в игрите в ефира на Радиото или на фейсбук страницата му facebook.com/fmplus.net, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на Официалните правила, публично оповестени и достъпни на посочените по-горе електронни страници.
 
Участниците в игрите в ефира на Радиото или на фейсбук страницата му facebook.com/fmplus.net следва сами да проверяват страницата на Радиото за промени в настоящите Правила.
 
Администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни, е Фреш Радио Груп ЕООД, гр. София, ж.к. Младост 1, бул. "Йерусалим" № 51, за контакти: pr@freshradiogroup.bg.
 
За всички получени (приети) награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв., физическото лице, спечелило награда от участието си в игра на Организатора, се счита за уведомено, че същата е облагаема с окончателен данък по см. на чл. 13 и чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица във вр. с § 1, т. 62 от същия Закон, предметни награди на стойност над 100 (сто) лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ, организаторът подава информация до НАП за изплатените награди, представляващи облагаеми доходи на физическите лица. При поискване от страна на печелившите, организаторът издава служебна бележка. Печелившите трябва да предоставят: три имена, ЕГН, постоянен адрес.
 
Всеки участник поема на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието му в игрите, включително транспортни и/или куриерски разходи за получаване на наградата.
 
Всеки слушател, с участието си в игрите, се съгласява да посочи своите имена, телефонен номер за връзка и населено място. Регистрации, неотговарящи на тези критерии, се приемат за непълни и не участват в разпределението на наградите и в отчитането на гласове в анкети и класации.
 
Във всяка игра се допуска участието на един телефонен номер, който служи като идентификация за конкретен участник. Второ име, регистрирано със същия номер, се отстранява от играта и няма право да получи награда, дори да е било изтеглено по време на жребия.
 
Участници, които не са посочили нужните данни, не участват в разпределението на наградите. Участник, който е посочил различно име от това по личната му карта, губи автоматично правото да получи награда.
 
В игри, свързани със законови възрастови ограничения, не се допускат за участие лица, ненавършили 18 години. 
 
Наградите се получават във вида, в който са обявени. В никоя от игрите не се допуска замяна на наградата за паричната й равностойност. Получаването на награди става само срещу документ за самоличност и до 30 календарни дни след изтеглянето й. Непотърсените в рамките на този срок награди се анулират. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Не се допуска размяна на награда срещу паричната й стойност или друга награда. 
 
Награди, които са обвързани с краен срок или трайност (малотрайни хранителни стоки, билети за концерти и събития и т.н.), се получават в адекватен на трайността им срок по преценка на Организатора. Ако в неговите рамки участникът не потърси наградата си, губи правото да я получи. По индивидуална преценка и възможност на Организатора, непотърсените награди могат да бъдат разиграни в допълнителен, извънреден жребий. 
 
Наградите за слушателите извън София се изпращат в рамките на 15 работни дни* от датата на изтеглянето им. Ако след този период печелившите извън София, както и спечелилите в рамките на столицата, не са получили наградата си или обаждане от Организатора, са длъжни сами да проверят причината за забавянето на телефон 02 / 976 56 56 или имейл pr@freshradiogroup.bg. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни.
 
Във всяка от игрите на Радиото един участник има право само на една награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш в една и съща игра, губи правото да получи втората награда. В една игра участникът може да получи две награди, само ако в играта се разиграва и голяма награда.
 
Имената на наградените се съобщават в ефир и се оповестяват на интернет или фейсбук страницата на Радиото. В промоциите и игрите на Радиото нямат право да участват служителите на Фреш Радио Груп ЕООД, както и членовете на техните семейства. 
 
Екипът на Радиото не носи отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение и не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в промоциите и игрите.
 
Организаторът на игрите поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците, единствено по повод и във връзка с игрите. До 90 календарни дни след приключване на играта и свързаните с нея дейности базата данни за всички участници ще бъде изтрита. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да заличи, коригира или изтрие негови лични данни, като направи това писмено на имейл адрес pr@freshradiogroup.bg, в резултат на което данните ще бъдат изтрити незабавно. Участник, който иска данните му да бъдат заличени и/или блокирани по време на игрите, Организаторът автоматично приема, че участието му в играта се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие в играта и ако е спечелил награда, същата няма да му бъде предоставена.
 
Организаторът обработва личните данни на всички участници в играта в съответствие със Закона за защита на личните данни. С регистрацията си в играта, участниците доброволно дават изричното си съгласие да предоставят на Организатора свои лични данни за нуждите на тази игра, съобразно Закона за защита на личните данни. С участието си в играта, всеки спечелил награда участник се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат предадени на Организатора с цел обявяване на наградените в ефир. Организаторът поема задължението личните данни на участниците да не бъдат предоставени на други трети лица, с изключение на случаите, които са допустими съгласно Закона за защита на личните данни. Организаторът гарантира, че е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в игрите и промоциите. 
 
Организаторът има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това на сайта на радиото и фейсбук страницата му, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства. Организаторът има право да прекрати играта по всяко време поради технически причини, поради промени в действащото законодателство, както и поради други обстоятелства, които са извън контрола му. В тези случаи Радиото не дължи компенсация на участниците в играта. Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, които са резултат от такова прекратяване.
 
Всеки потенциален спор между Организатора на играта и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
 
Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от участниците и печелившите, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от тяхна страна и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни. При игри със снимки, участващите лица носят лично отговорност за публикуваните от тях кадри.
 
Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на играта и в период 90 календарни дни след края й. Участниците в игрите нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с игрите, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.
 
Организаторът не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имейл или пощенски адрес. Организаторът не поема отговорност или задължения за дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, или повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по време на игрите и промоциите. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичане на срока на играта или по други подобни поводи. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в игра при настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност във връзка с качеството на предоставената награда.
 
С участието си в играта потребителят приема, че се е запознал с настоящите Правила, приема ги доброволно и се съгласява с тях!
 
*По време на действаща извънредна епидемична обстановка са възможни забавяния в сроковете.