С Visa плащането на данъци и такси става по-приятно

С карта Visa могат да бъдат заплатени местни данъци и такси онлайн или на POS терминал в съответната общинска институция и да бъдат спечелени атрактивни награди – iPhone X и външни батерии за телефон. 
 
Заплати дължимото с карта Visa чрез ПОС терминалите в съответната общинска институция и може да спечелиш. 
 
За повече информация за условията на промоцията посети visabg.com/taxpromo2018.
 
В томболата за iPhone X участват само плащанията на местни данъци и такси, дължими от физически или юридически лица, съгласно Закона за местните данъци и такси, извършени с карта Visa чрез ПОС терминалите, инсталирани в съответните общински администрации, и регистрирани на visabg.com/taxpromo2018. В томболата за външни батерии за телефон участват само плащанията на местни данъци и такси, дължими от физически или юридически лица, съгласно Закона за местните данъци и такси, извършени онлайн с карта Visa.
 
И списък с участващите данъци и такси:
Чл. 1. (1) В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:
1. данък върху недвижимите имоти;
2. данък върху наследствата;
3. данък върху даренията;
4. данък при възмездно придобиване на имущество;
5. данък върху превозните средства;
6. патентен данък;
7. туристически данък;
8. други местни данъци, определени със закон.
 
Чл. 6. (1) Общините събират следните местни такси:
а) за битови отпадъци;
б) за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
в) за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги;
г) за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата дейности;
д) за технически услуги;
е) за административни услуги;
ж) за откупуване на гробни места;
з) за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;
и) за притежаване на куче;
к) други местни такси, определени със закон.

Свързани новини

Ново на камерна сцена

15.02.2024

Още пари за иновации

11.01.2024

Качество и вкус от BG Market

03.01.2024

"Музикален Акселератор" за трета година

13.12.2023

Историята на The Parker Pen

11.12.2023