ОПРР и модерното образование: Как променихме България - Аграрен университет, Пловдив

Светът се променя всеки ден, но едно остава неизменно и важно завинаги: образованието на нашите деца.
 
Освен модерни системи на обучение и преподаване, българското образование има нужда и от съвременна база. Обновени сгради с мерки за енергийна ефективност, основни ремонти и ново оборудване. Слушайте рубриката "Как променихме България" всеки петък по Радио FM+, между 13ч. и 14ч., за да разберете повече за инвестициите в сектор "Образование" по Оперативна програма Региони в Растеж 2014 – 2020. 
 
"Подкрепа за висшите училища в Република България" се реализира в рамките на приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, насочена към подобряване на образователната инфраструктура от национално и регионално значение, предоставяща квалификация и умения на учащите. 
 
Подкрепяните дейности по ОПРР 2014-2020 са насочени към обновяване и модернизация на остарялата инфраструктура и оборудване в българските университети, както и към създаване на условия за модернизиране на процеса на обучение, изследователски и академични дейности. 
 
На национално ниво е отчетена необходимостта от насърчаване на връзката между професионалното образование, висшето образование и реалния сектор с оглед създаване на условия за развитие на личностни и професионални знания и умения през целия живот. От друга страна е отбелязана необходимостта от подобряване на материално-техническата база, която е амортизирана и материално остаряла. Инвестициите в образователни институции ще допринесат за обновяване и модернизация на учебните кабинети, за осъществяване на качествено професионално образование с помощта на бизнеса.
 
Очакванията са модернизираната инфраструктура да допринесе за цялостно повишаване на привлекателността на висшето образованието и впоследствие постигане на по-висок дял на хора с висше образование. Дейностите за подобряване достъпа на хора с увреждания до сградите, предмет на интервенции, са предпоставка за социално включване и борба с изолацията на тази група от обществото.
 
Днес ви представяме: Аграрен университет - Пловдив
 
 
Аграрният университет в град Пловдив е създаден през 1945 г. Негови възпитаници са над 30 000 агрономи, инженери, еколози, икономисти. Университетът се утвърждава като национален център на аграрната наука и образование в България. Обучението в него допринася за съхраняването и обогатяването на традициите в българското земеделие.
 
 
По Оперативна програма "Региони в растеж” 2014 – 2020 г. е финансиран проект „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив”. Проектът се изпълнява в периода октомври 2016 г. – ноември 2019 г. 
 
 
Той е насочен към модернизиране на образователната инфраструктура за практическо обучение. Проведени са комплекс от строително монтажни работи. Създадени са равни условия за достъп до образование на лица в неравностойно положение. Проведени са енергоспестяващи мерки, които водят до намаляване на разходите за отопление и ограничават замърсяването на околната среда. 
 
 
Благодарение на изпълнението на проекта, е изграден Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита. Обзаведени и оборудвани са специализирани кабинети за практическо обучение, хранилища, подготвителни помещения, кабинети за преподавателите, административни помещения, лекционни зали, интерактивни зали за учебни презентации и семинари, за предприемачество и иновации в растениевъдството и агробизнеса, за приложение на информационните технологии в растителната защита, и др. 
 
 
Създадени са модерни условия за практическо обучение, които спомагат за успешно реализиране на пазара на труда на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита. Подобрено е качеството на образователната среда и е повишена атрактивността й. Подобрен е учебният процес и са създадени възможности за въвеждане на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на младите хора. 

Свързани новини

ОПРР и модерното образование, част 5

27.04.2021

ОПРР и модерното образование, част 4

22.04.2021

ОПРР и модерното образование, част 3

17.04.2021

ОПРР и модерното образование, част 2

16.04.2021