ОПРР и модерното образование: Как променихме България - Медицински университет, филиал "Проф. д-р Иван Митев", Враца

Светът се променя всеки ден, но едно остава неизменно и важно завинаги: образованието на нашите деца.
 
Освен модерни системи на обучение и преподаване, българското образование има нужда и от съвременна база. Обновени сгради с мерки за енергийна ефективност, основни ремонти и ново оборудване. Слушайте рубриката "Как променихме България" всеки петък по Радио FM+, между 13ч. и 14ч., за да разберете повече за инвестициите в сектор "Образование" по Оперативна програма Региони в Растеж 2014 – 2020. 
 
"Подкрепа за висшите училища в Република България" се реализира в рамките на приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, насочена към подобряване на образователната инфраструктура от национално и регионално значение, предоставяща квалификация и умения на учащите. 
 
Подкрепяните дейности по ОПРР 2014-2020 са насочени към обновяване и модернизация на остарялата инфраструктура и оборудване в българските университети, както и към създаване на условия за модернизиране на процеса на обучение, изследователски и академични дейности. 
 
На национално ниво е отчетена необходимостта от насърчаване на връзката между професионалното образование, висшето образование и реалния сектор с оглед създаване на условия за развитие на личностни и професионални знания и умения през целия живот. От друга страна е отбелязана необходимостта от подобряване на материално-техническата база, която е амортизирана и материално остаряла. Инвестициите в образователни институции ще допринесат за обновяване и модернизация на учебните кабинети, за осъществяване на качествено професионално образование с помощта на бизнеса.
 
Очакванията са модернизираната инфраструктура да допринесе за цялостно повишаване на привлекателността на висшето образованието и впоследствие постигане на по-висок дял на хора с висше образование. Дейностите за подобряване достъпа на хора с увреждания до сградите, предмет на интервенции, са предпоставка за социално включване и борба с изолацията на тази група от обществото.
 
Днес ви представяме: Медицински университет - София, филиал "Проф. д-р Иван Митев" – гр. Враца
 
 
Филиал "Проф. д-р Иван Митев" в град Враца е създаден през 1951 г., като училище за фелдшери. През годините дейността му се разширява и се откриват различни специалности. От 1997 училището е в структурата на Медицински университет – София и съществува като "Медицински колеж".
 
 
Oт 2009 колежът е преобразуван във Филиал – Враца към МУ – София, за обучение на студенти от специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка". Разкрити са две катедри – "Клинични и медико-биологични науки" и "Здравни грижи". 
 
 
По Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. е предоставена безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект "Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образования на Медицински университет - София, филиал "Проф. д-р Иван Митев" – гр. Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място". Той стартира през април 2017 г. и приключва пред декември 2018 г. 
 
 
Основната цел на проекта е подобряване качеството на учебната среда за образование на студенти и преподаватели, чрез осигуряване на модернизирана и рентабилна образователна инфраструктура. Проектното предложение е насочено към цялостна реконструкция, преустройство и модернизация на учебния комплекс, в който се предоставят образователни услуги по приоритетно направление "Здравни грижи".
 
 
По проекта са изградени нови учебни зали и кабинети с различно предназначение, административни помещения, библиотека с читалня, физкултурен салон, актова зала, конферентни зали, информационен център. В сградите са монтирани стълбищни платформи, външен асансьор, стоманобетонни рампи.
 
 
В дворното пространство са обособени игрище за волейбол с трибуни, нови алеи и зелени площи и до всички тях е осигурен достъп на хора в неравностойно положение. Доставени са апарати, оборудване и медицински симулатори и тренировъчни модели за специализирани кабинети. 
 
 
Благодарение на реализираните дейности е обновена материалната база, подобрена е енергоефективността на сградния фонд, създадена е достъпна архитектурна среда и е осигурено съвременно обзавеждане и оборудване за провеждане на модерно обучение, практика, спорт и самоподготовка.

Свързани новини

ОПРР и модерното образование, част 5

27.04.2021

ОПРР и модерното образование, част 4

22.04.2021

ОПРР и модерното образование, част 3

17.04.2021

ОПРР и модерното образование, част 1

15.04.2021