ОПРР и модерното образование: Как променихме България - НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, София

Светът се променя всеки ден, но едно остава неизменно и важно завинаги: образованието на нашите деца.
 
Освен модерни системи на обучение и преподаване, българското образование има нужда и от съвременна база. Обновени сгради с мерки за енергийна ефективност, основни ремонти и ново оборудване. Слушайте рубриката "Как променихме България" всеки петък по Радио FM+, между 13ч. и 14ч., за да разберете повече за инвестициите в сектор "Образование" по Оперативна програма Региони в Растеж 2014 – 2020. 
 
"Подкрепа за висшите училища в Република България" се реализира в рамките на приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, насочена към подобряване на образователната инфраструктура от национално и регионално значение, предоставяща квалификация и умения на учащите. 
 
Подкрепяните дейности по ОПРР 2014-2020 са насочени към обновяване и модернизация на остарялата инфраструктура и оборудване в българските университети, както и към създаване на условия за модернизиране на процеса на обучение, изследователски и академични дейности. 
 
На национално ниво е отчетена необходимостта от насърчаване на връзката между професионалното образование, висшето образование и реалния сектор с оглед създаване на условия за развитие на личностни и професионални знания и умения през целия живот. От друга страна е отбелязана необходимостта от подобряване на материално-техническата база, която е амортизирана и материално остаряла. Инвестициите в образователни институции ще допринесат за обновяване и модернизация на учебните кабинети, за осъществяване на качествено професионално образование с помощта на бизнеса.
 
Очакванията са модернизираната инфраструктура да допринесе за цялостно повишаване на привлекателността на висшето образованието и впоследствие постигане на по-висок дял на хора с висше образование. Дейностите за подобряване достъпа на хора с увреждания до сградите, предмет на интервенции, са предпоставка за социално включване и борба с изолацията на тази група от обществото.
 
Днес ви представяме: НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” - София 
 
 
Сградата на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов", намираща се на ул. "Стефан Караджа" № 20, е построена през 1920. Благодарение на проект "Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", финансиран по ОПРР, материалната база за пръв път получава цялостното си обновяване. 
 
 
Основната цел на проекта е създаване на съвременни и модерни условия за образование чрез обновяване и модернизация  на  образователната инфраструктура на Академията. Дейностите по проекта включват въвеждането на мерки за енергийна ефективност като ремонт и нова топлоизолация на външната и вътрешните фасади, основен ремонт на всички покривни повърхности, топлоизолация. 
 
 
Достъпът до естествена светлина е осигурен чрез покривни прозорци и капандури. Подменени са отоплителната, ВиК, осветителната и климатичните инсталации. Ателиетата за изработка на кукли и декор са основно ремонтирани и разширени. 
 
 
Създадена е компютърна зала със специализиран софтуер за работа на студентите. Кукленият театър също е основно ремонтиран. Залата е обработена акустично, подменена е изцяло сценичната механизация, изградени са нови гримьорни. Амфитеатърът е преработен като капацитетът е разширен с 20 места. 
 
 
Направен е основен ремонт на аулата като местата за сядане са увеличени с 25 броя и има нов президиум подходящ за провеждане на тържествени събития. Подменено е осветлението в централното фоайе и то вече е подходящо за провеждане на изложби.
 
 
Осигурени са условия за социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение до качествена и привлекателна академично-образователна среда. Изградени са рампа за инвалидни колички, свързваща сградата с външната среда, нова асансьорна уредба с разширена кабина и достъп до всички етажи, обособени са достъпни пространства във всички аудитории и зали. 
 

Свързани новини

ОПРР и модерното образование, част 5

27.04.2021

ОПРР и модерното образование, част 3

17.04.2021

ОПРР и модерното образование, част 2

16.04.2021

ОПРР и модерното образование, част 1

15.04.2021