ОПРР и модерното образование: Как променихме България - Тракийски университет, Стара Загора

Светът се променя всеки ден, но едно остава неизменно и важно завинаги: образованието на нашите деца.
 
Освен модерни системи на обучение и преподаване, българското образование има нужда и от съвременна база. Обновени сгради с мерки за енергийна ефективност, основни ремонти и ново оборудване. Слушайте рубриката "Как променихме България" всеки петък по Радио FM+, между 13ч. и 14ч., за да разберете повече за инвестициите в сектор "Образование" по Оперативна програма Региони в Растеж 2014 – 2020. 
 
"Подкрепа за висшите училища в Република България" се реализира в рамките на приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, насочена към подобряване на образователната инфраструктура от национално и регионално значение, предоставяща квалификация и умения на учащите. 
 
Подкрепяните дейности по ОПРР 2014-2020 са насочени към обновяване и модернизация на остарялата инфраструктура и оборудване в българските университети, както и към създаване на условия за модернизиране на процеса на обучение, изследователски и академични дейности. 
 
На национално ниво е отчетена необходимостта от насърчаване на връзката между професионалното образование, висшето образование и реалния сектор с оглед създаване на условия за развитие на личностни и професионални знания и умения през целия живот. От друга страна е отбелязана необходимостта от подобряване на материално-техническата база, която е амортизирана и материално остаряла. Инвестициите в образователни институции ще допринесат за обновяване и модернизация на учебните кабинети, за осъществяване на качествено професионално образование с помощта на бизнеса.
 
Очакванията са модернизираната инфраструктура да допринесе за цялостно повишаване на привлекателността на висшето образованието и впоследствие постигане на по-висок дял на хора с висше образование. Дейностите за подобряване достъпа на хора с увреждания до сградите, предмет на интервенции, са предпоставка за социално включване и борба с изолацията на тази група от обществото.
 
Днес ви представяме: Тракийски университет – Стара Загора
 
 
Тракийският университет в град Стара Загора е основан през 1995 г. В него се обучават над 8200 студенти от България и света, в над 70 специалности и програми. Университетът има собствена модерна база за обучение. 
 
 
Учебният процес и научно-изследователската дейност се осъществяват в 20 учебни корпуса със съвременно обзаведени лекционни и компютърни зали, зали за семинарни занятия и практически упражнения, специализирани кабинети. Материалната база непрекъснато се поддържа и модернизира. 
 
 
В момента се изпълнява проект "Изграждане на Академичен информационен център към Тракийски университет – Стара Загора", финансиран от Оперативна програма "Региони в растеж". Срокът за изпълнение е 24 месеца, предвидено е да приключи през септември 2022 г. 
 
 
Главна цел на проекта е да се изгради модерна инфраструктура, която да създаде условия студенти, млади учени и докторанти, специализанти и преподаватели в приоритетните направления да се възползват от синергията между придобиване, приложение и усъвършенстване на натрупаното знание и умения.
 
 
Проектът включва създаване на допълнително физическо пространство (от 4460,9 кв. м.) с четири надземни етажа: информационен блок с автоматизирани места за справки и изложбена площ; копирен център и дигитализация; хранилища за каталози, учебници и периодика; места за самоподготовка; информационен блок с компютърна зала, 4 кабинета, зала за семинари и др. Предвижда се и създаване на лаборатория с физикохимично помещение, помещения за молекулярна биология и клетъчни култури, за вирусна диагностика. 
 
 
Създаването на Академичен информационен център ще затвърди и развие позициите на Тракийския университет в приоритетните направления - Ветеринарна медицина, Животновъдство и Здравни грижи, и ще даде възможност за развитие и на останалите направления – медицина, аграрни науки, икономика, техника и технологии, педагогика. 
 
 
Всичко това ще допринесе за повишаване на компетенциите на младите хора и ще им даде възможност да отговорят адекватно на изискванията и динамиката на пазара на труда.

Свързани новини

ОПРР и модерното образование, част 5

27.04.2021

ОПРР и модерното образование, част 4

22.04.2021

ОПРР и модерното образование, част 2

16.04.2021

ОПРР и модерното образование, част 1

15.04.2021