Осиновете животно! Подкрепете работата на WWF

WWF стартира кампания за осиновяване на 4 застрашени или редки вида български животни – лалугер, рис, пеликан и морски орел.

Кампанията ще продължи една година. Целта е да се наберат достатъчно средства, за да се свърши добра работа.Всеки може да дари средства на WWF, които ще се използват за опазване на места, където тези видове живеят в България.

Ето и информация за защитените животни:

Лалугерът обитава места с ниска трева. Той е застрашен от изчезване заради занемаряването на много пасища и ливади и разораването на някои от тях. Несправедливо нарочен за вредител, той може да живее в мир с фермерите, които се занимават с традиционно животновъдство. WWF вече разработи методология за изчисляване на компенсаторни плащания за земеделските стопани, които обработват земи, включени в европейската екологична мрежа Натура 2000. Те могат да поддържат в добро състояние тревните местообитания на лалугера и да кандидатстват за финансиране към Програмата за развитие на селските райони. Дарение от 50 лв. може да осигури еднодневно обучение на един земеделец на природосъобразни земеделски практики.

В последните няколко години рисът отново започна да се завръща в пограничните планини на Западна България след десетилетия отсъствие. За риса е ключова комбинацията от стари, естествени гори и открити места. В България WWF работи за опазването на старите естествени гори. Дарение от 50 лв. може да позволи на един експерт да направи еднодневен мониторинг на стара, естествена гора, за да провери състоянието й и да даде конкретни съвети за опазването й.


Морският орел на практика е изчезнал от Западна Европа. В България и няколко други държави са останали едва около 5000 двойки. Морският орел предпочита крайречни зони, където задължително трябва да има стари гори и високи дървета, подходящи за гнездене. Поради унищожението на влажните зони в България 12% от световната популация къдроглав пеликан гнезди само в резервата "Сребърна". 

Пеликанът има нужда от много храна и спокойни места, където да е защитен от набезите на хора и хищни животни. WWF работи за опазването и възстановяването на естествените влажни зони (блата и езера) в българския участък на река Дунав, сред които е и Природен парк Персина. Дарение от 70 лв. може да се използва за закупуването на част от дървения материал за изработването на платформа за гнездене на пеликани.Осиновете животно - дарете средства на WWF.

Лице на кампанията е Суека - това е малко лалугерче, което пее с помоща на Миленита за съдбата на своите събратя.